Regulamin Bonu upominkowego

Regulamin bonów upominkowych

 

Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z bonów upominkowych wydawanych przez Vitalmed Clinic. Wydawcą bonów jest firma Vitalmed Clinic Dominik Zaglaniczny, Karina Kornowska s.c. mieszcząca się pod adresem: ul. Myśliwska 33/51, 80-283 Gdańsk, NIP: 957 111 9147, REGON: 384509648.

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Wydawca – Vitalmed Clinic Dominik Zaglaniczny, Karina Kornowska s.c. ul. Myśliwska 33/51, 80-283 Gdańsk, NIP: 957 111 9147, REGON: 384509648.

Vitalmed Clinic – znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej gabinety fizjoterapii oferujące usługi medyczne i rehabilitacyjne.

Bon upominkowy – karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w gabinetach Vitalmed Clinic.

Nabywca – podmiot, który w gabinecie Vitalmed Clinic dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon upominkowy Vitalmed Clinic o odpowiedniej wartości.

Kupujący – każdorazowy posiadacz Bonu upominkowego, który przedstawia ją do realizacji w gabinecie Vitalmed Clinic. Usługi – oferowane przez Vitalmed Clinic zabiegi.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Bonu upominkowego Vitalmed Clinic.

§ 2 Ogólne warunki wydawania Bonów upominkowych

 1. Wydawca oferuje do sprzedaży w gabinecie Vitalmed Clinic Bony, które Kupujący mogą nabyć za cenę określoną w Bonie.
 2. Bon Upominkowy może zostać zrealizowany wyłącznie w gabinecie Vitalmed Clinic.
 3. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient skutecznie odstępuje od umowy sprzedaży Bonu. W przypadku, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Bonu Vitalmed Clinic nie zwraca Klientowi różnicy.
 4. Okres ważności Bonu upominkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego wystawienia. Data ważności Bonu jest każdorazowo określona w treści wydawanego Kupującemu Bonu. Bon niewykorzystany w terminie ważności z chwilą upływu terminu ważności staje się nieważny i Kupującemu będącemu posiadaczem Bonu nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.
 5. Bony upominkowe można ze sobą łączyć.
 6. Bon upominkowy Kupujący może zrealizować wyłącznie jeden raz.
 7. Wydawca nie wystawia duplikatów zniszczonych lub zagubionych Bonów.

§ 3 Realizacja Bonów upominkowych

 1. Kwoty Bonów upominkowych są kwotami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 2. Bon upominkowy stanowi formę zapłaty za usługi oferowane przez Wystawcę w gabinecie. Wydawca nie może odmówić realizacji ważnego Bonu, chyba że Bon został zagubiony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego daty ważności i pochodzenia od Wydawcy.
 3. Realizacja Bonu następuje poprzez przedstawienie Bonu upominkowego Wydawcy do realizacji w odniesieniu do dowolnej usługi dostępnej w danym momencie w gabinetach Vitalmed Clinic.
 4. W przypadku realizacji Bonu wartość usługi zostaje pomniejszona o wartość nominalną Bonu. Jeśli wartość usługi jest wyższa niż wartość Bonu, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia brakującej ceny sprzedaży.

§ 4 Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Bonów powinny być zgłaszane Wydawcy na adres e mail: rejestracja@vitalmedclinic.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Wydawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wydawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia dodatkowych informacji.

§ 5 Odstąpienie od umowy sprzedaży Bonu upominkowego

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsumentowi dokonującemu zakupu Bonu upominkowego w gabinecie Vitalmed Clinic przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Bonu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. Konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Bon Wydawcy lub przekazać Bon osobie upoważnionej przez Wydawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Bonu przed jego upływem.
 4. Wydawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności uiszczone w ramach zakupu Bonu. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Wydawca nie zaproponował, że sam odbierze Bon od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Bonu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Bonu.

§ 6 Zwroty i reklamacje towarów zakupionych z wykorzystaniem Bonów

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Bonów upominkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta w siedzibie Wydawcy.
 2. Reklamacje związane z Bonami upominkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin Bonów upominkowych Vitalmed Clinic dostępny jest w gabinetach Vitalmed Clinic oraz na stronie internetowej www.vitalmedclinic.pl.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.06.2022 roku i obowiązuje w odniesieniu do Bonów upominkowych wydanych począwszy od tej daty.

Ta strona internetowa używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności.

Zamknij [X]